Klíče k úspěšnému učení

Název projektu: Klíče k úspěšnému učení

Operační program: Věda, výzkum a vzdělávání

Výzva: č.02 – Budování kapacit pro rozvoj škol 

Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271

Realizátor: Montessori školy Andílek – mateřská škola a základní škola o.p.s.

Partner: Asociace Montessori ČR z.s.

Realizace: 01.07.2018 – 30.06.2021

Centra kolegiální podpory v krajích: 6 krajů

1)    hl.m. Praha – Marché Montessori, Praha

2)    Olomoucký – ZŠ Loučná nad Desnou 

3)    Jihomoravský – Mint Brno

4)    Královéhradecký – Montessori MŠ a ZŠ Náchod

5)    Moravskoslezský – ZŠ Labyrint Lhota

6)    Ústecký- Ama School Most

 Kontaktní osoba za realizátora projektu:               Zuzana Kašparová; Ředitelka  Asociace Montessori ČR

                                                                                         zuzana.kasparova@asociacemontessori.cz

Odborný garant 1: Irena Kašparová, M.A., Ph.D.

Odborný garant 2: PhDr. Jana Nováčková CsC.

Cíl projektu:

Cílem projektu je úspěšně zavést formativní hodnocení v 6 ZŠ, které budou dále působit jako centra formativní podpory v 6 krajích ČR, stanou se tzv. leadery a inspirátory pro ostatní instituce základního vzdělávání ve vybraných regionech.

Záměrem center formativní podpory je inspirovat a podpořit ZŠ v krajích v zavádění a využívání formativního hodnocení a ve sbližování hodnocení výkonu žáků, a to formou vzájemného sdílení znalostí a zkušeností v tzv. formativních skupinách.

Dalším cílem projektu je přinést do ČR inovativní zahraniční metodiku nástrojů formativního hodnocení ,,Developmental Environmental Ratig Scale“ (DERS) a „Minnessotta Executive Functions Scale“ (MEFS).

Cílová skupina projektu:

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků. Setkání v CKP se mohou také účastnit rodiče se zájmem o téma hodnocení dětí.

Aktivity projektu:

Organizace setkání – síťování formativních skupin

V rámci této aktivity vytvoříme síť ZŠ, které budou působit jako centra formativní podpory (CFP) v 6 krajích ČR zaměřených na problematiku formativního hodnocení.

Jako CFP budou zapojena profesionální a kvalitní školní zařízení, která se již nyní mohou s ostatními dělit o své zkušenosti a znalosti a být zdrojem a centrem učení škol a pedagogů.

Realizace vzdělávacích aktivit

Záměrem je uspořádat vzdělávací workshopy (prezenční a online formou) pro centra formativní podpory a zájemce o zavádění formativního hodnocení. Workshopy a semináře vedou odborníci na téma hodnocení dítěte a lektoři se zaměřením na problematiku vzdělávacích aspektů, vztahujících se k formativnímu hodnocení.

Centra formativní (kolegiální) podpory:

Centrum formativní podpory působí jako místo individuální podpory pedagogických pracovníků pro svůj kraj. V centru se 6x za školní rok, po celou dobu realizace projektu, konají min. 3 hodinová setkání pro pedagogické pracovníky z kraje. Cílem setkání je sdílení, spolupráce a vzájemná podpora pedagogů a to především v oblasti formativního hodnocení žáků, a rozvoj základních škol v regionu.

Vedoucí center formativní podpory:

V každém centru je k dispozici 1 vedoucí centra formativní podpory, který zrealizuje 6 podpůrných setkání formou workshopů pro pedagogické pracovníky, a to ve spolupráci s odbornými lektory, kteří mají vzdělání a praxi v oboru a setkávání v nově vznikajících centrech metodicky a odporně zaštítí. Cílem práce v těchto workshopech je ze ZŠ zapojených do sítě postupně vytvořit odborné formativní skupiny, leadery v krajích, kteří budou podporovat další základní školy.

Práci center vede koordinátorka podpory formativních skupin. Společně s leadery center připravuje program pro setkání a společně tvoří program komplexní podpory školních zařízení.

Metodická podpora

Vytvoříme metodiky pro zavedení formativního hodnocení v ZŠ inspirované zkušenostmi ze zahraničí a montessori kurikulem, a zohledňující problémy

a podmínky, které brání v zavádění formativního hodnocení v ČR. Zároveň budou využívat příklady dobré praxe, které budou sesbírány prostřednictvím aktivit projektu.

Další aktivitou metodické podpory bude školení pro vedoucí CFP ve využívání nástrojů sebereflektované praxe pedagogického pracovníka – „ Developmental Environmental Rating Scale (DERS)“ a „ Minnessotta Executive Functions Scale (MEFS)“.

Tyto metodiky budeme ověřovat v centrech formativní (kolegiální) podpory.

Dne: 31.03.2020                                                                                 Zpracovala: Dagmar Krásná, Montessori školy Andílek