Druhé trojročí (Děti ve věku 9-12 let)

Abstraktní mysl

Děti v období od 9 do 12 let nadále procházejí tzv. intelektuální fází a dokážou si nyní bez problémů osvojit i abstraktní učivo. Zajímá je teď mnohem více než jen základní fakta a začínají si uvědomovat vzájemné spojitosti, příčinné vztahy, ale také vzorce v jejich učení a chápání světa. V tomto vývojovém stádiu je u žáků patrná výrazná představivost i schopnost abstrakce.

Jedinec jako součást skupiny

V tomto období jsou děti velmi společenské a může se stát, že se vůbec poprvé ve svém životě budou při rozhodování řídit spíše podle vrstevníků nežli členů rodiny. Jejich silné sociální instinkty způsobují, že si zpravidla hrají a pracují ve skupině. Věková heterogenita třídy zajišťuje bezpečné prostředí, kdy každý může pracovat svým tempem a není srovnáván s výkony ostatních. Děti si při učení vzájemně pomáhají, ať už prací na společných projektech nebo poskytováním prezentací při práci s montessori pomůckami.

Uvažující mysl

Děti v této vývojové fázi prozkoumávají myšlenky, abstraktní představy a příčiny různých věcí. Usilují o rozšíření hranic svého světa k obsáhnutí celého lidského společenství, planety Země až po vesmír. Také se velmi intenzivně zajímají o spravedlnost, rozdíly mezi správným a nesprávným (dobrem a zlem). Montessori prostředí pro druhou vývojovou fázi poskytuje dětem možnosti smysluplných aktivit, které si mohou děti samy vybírat. Tyto aktivity jsou propojeny s etickým a abstraktním zkoumáním a se zkoumáním, které využívá sílu představivosti, schopnosti abstrakce a zájmů uvažující mysli.

6. ročník jako příprava na 2. stupeň

6. ročník je v našem vzdělávacím systému sice již součástí 2. stupně základního vzdělávání, vývojové potřeby dvanáctiletých dětí jsou však daleko blíže mladším dětem než dospívajícím. Proto je 6. ročník součástí druhého trojročí v podobě tzv. studijních skupin, a připravuje se tak na přestup do třetího trojročí. V druhém pololetí školního roku se šesťáci intenzivně věnují svým výstupním ročníkovým projektům, které prezentují oblasti jejich zájmu, jejich dovednosti zpracovat zajímavě dané téma a řádně ho prezentovat spolužákům, odborné komisi, ale také veřejnosti.

Organizace 2. trojročí v ZŠ Labyrint Lhota

  • V ZŠ Labyrint Lhota je na 1. stupni jen jeden vyučovací předmět, čímž je zaručeno přirozené propojování všech vzdělávacích oblastí.
  • 6. ročník spolupracuje s 4. a 5. ročníkem formou studijní skupiny na různorodých projektech.
  • Od 8:30 do 11:30 probíhá dopolední pracovní blok, během kterého si děti dělají libovolně přestávky.
  • Po obědové pauze následuje odpolední blok (do 14:30).
  • Doba od 14:30 do 16:00 není nijak strukturovaná, děti si volí činnosti dle vlastních preferencí.

Musíme mít pochopení pro malého chlapce a dívku, kteří se změnili, a to jak tělesně (způsob oblékání, účes atd.), tak duševně. Staly se z nich silné osobnosti, které vstupují do nového, abstraktního světa. Je to bohatý svět, v němž je vykonané lidské činy budou zajímat víc než věci.“ (M. Montessori, Od dětství k dospívání, 2011, s. 24.)