Klíče k úspěšnému učení


AKCE USKUTEČNĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU ZDE


Název projektu: Klíče k úspěšnému učení

Operační program: Věda, výzkum a vzdělávání

Výzva: č.02 – Budování kapacit pro rozvoj škol 

Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271

Realizátor: Montessori školy Andílek – mateřská škola a základní škola o.p.s.

Partner: Asociace Montessori ČR z.s.

Realizace: 01.07.2018 – 30.06.2021

Centra kolegiální podpory v krajích: 6 kraj

  • hl. m. Praha                      ZŠ Marché Montessori
  • Olomoucký kraj                   Mezinárodní mateřská a základní škola (od 01/2021)
  • Jihomoravský kraj              Montessori Institut, základní škola, s.r.o.
  • Královéhradecký kraj        Montessori mateřská škola a základní škola s.r.o.
  • Moravskoslezský kraj        Základní škola, Labyrint Lhota, s.r.o.
  • Ústecký                                  AMA SCHOOL – základní škola a mateřská škola  montessori, o.p.s.

Kontaktní osoba  za realizátora projektu:  Mgr. Dagmar Krásná, Montessori školy Andílek

dagmar.krasna@montessoriandilek.cz

Odborný garant:                Irena Kašparová, M.A., Ph.D.

Cíl projektu:

Cílem projektu je úspěšně zavést formativní hodnocení v 6-ti ZŠ, které budou dále působit jako centra formativní podpory v 6 krajích ČR, stanou se tzv. leadery a inspirátory pro ostatní instituce základního vzdělávání ve vybraných regionech.

Záměrem center formativní podpory je inspirovat a podpořit ZŠ v krajích v zavádění a využívání formativního hodnocení a ve sbližování hodnocení výkonu žáků, a to formou vzájemného sdílení znalostí a zkušeností v tzv. formativních skupinách.

Dalším cílem projektu je přinést do ČR inovativní zahraniční metodiku nástrojů formativního hodnocení „Developmental Environmental Ratig Scale“ (DERS) a „Minnessotta Executive Functions Scale“ (MEFS).

Cílová skupina projektu:

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků. Setkání v CKP se mohou také účastnit rodiče se zájmem o téma hodnocení dětí.

Aktivity projektu:

Organizace setkání – síťování formativních skupin

V rámci této aktivity vytvoříme síť ZŠ, které budou působit jako centra formativní podpory (CFP) v 6 krajích ČR zaměřených na problematiku formativního hodnocení.

Jako CFP budou zapojena profesionální a kvalitní školní zařízení, která se již nyní mohou s ostatními dělit o své zkušenosti a znalosti a být zdrojem a centrem učení škol a pedagogů.

Realizace vzdělávacích aktivit

Záměrem je uspořádat vzdělávací workshopy (prezenční a online formou) pro centra formativní podpory a zájemce o zavádění formativního hodnocení. Workshopy a semináře vedou odborníci na téma hodnocení dítěte a lektoři se zaměřením na problematiku vzdělávacích aspektů, vztahujících se k formativnímu hodnocení.

Centra formativní (kolegiální) podpory:

Centrum formativní podpory působí jako místo individuální podpory pedagogických pracovníků pro svůj kraj. V centru se 6x za školní rok, po celou dobu realizace projektu, konají min. 3 hodinová setkání pro pedagogické pracovníky z kraje. Cílem setkání je sdílení, spolupráce a vzájemná podpora pedagogů a to především v oblasti formativního hodnocení žáků, a rozvoj základních škol v regionu.

Vedoucí center formativní podpory:

V každém centru je k dispozici 1 vedoucí centra formativní podpory, který zrealizuje 6 podpůrných setkání formou workshopů pro pedagogické pracovníky, a to ve spolupráci s odbornými lektory, kteří mají vzdělání a praxi v oboru a setkávání v nově vznikajících centrech metodicky a odporně zaštítí. Cílem práce v těchto workshopech je ze ZŠ zapojených do sítě postupně vytvořit odborné formativní skupiny, leadery v krajích, kteří budou podporovat další základní školy.

Práci center vede koordinátorka podpory formativních skupin. Společně s leadery center připravuje program pro setkání a společně tvoří program komplexní podpory školních zařízení.

Metodická podpora

Vytvoříme metodiky pro zavedení formativního hodnocení v ZŠ inspirované zkušenostmi ze zahraničí a montessori kurikulem, a zohledňující problémy

a podmínky, které brání v zavádění formativního hodnocení v ČR. Zároveň budou využívat příklady dobré praxe, které budou sesbírány prostřednictvím aktivit projektu.

Další aktivitou metodické podpory bude školení pro vedoucí CFP ve využívání nástrojů sebereflektované praxe pedagogického pracovníka – „Developmental Environmental Rating Scale (DERS)“ a „Minnessotta Executive Functions Scale (MEFS)“.

Tyto metodiky budeme ověřovat v centrech formativní (kolegiální) podpory.

Dne: 05.02.2021                                                                 Dagmar Krásná Montessori školy Andílek