První trojročí (Děti ve věku 6-9 let)

Dítě jako průzkumník

Děti ve věku 6 – 9 let touží prozkoumávat svět kolem sebe. Jsou nadšenými pozorovateli živé i neživé přírody. Z tohoto pozorování vyvstávají otázky, které jsou hnacím motorem učení. Děti chtějí formulovat své vlastní otázky, hledat na ně odpovědi, a porozumět tak světu ve všech jeho souvislostech. Při tomto procesu je důležitým prvkem dospělý jako průvodce, který pomáhá dětem najít cesty k zodpovězení jejich otázek.

V tomto věku je důležité učení se v souvislostech, proto ve škole nerozlišujeme jednotlivé vyučovací předměty. Vyučování také není omezeno jen na školní třídu. Pravidelně využíváme okolní lesy a louky k pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích, děti vyjíždějí mimo školu také na exkurze zaměřené na různá témata, a seznamují se tak se skutečnými životními situacemi.

Každý žák si vede svůj deník, kde dokumentuje svou každodenní práci. Deník je v podstatě jediná věc, kterou děti pravidelně nosí každý den domů. Rodiče tak mají možnost nahlédnout do zápisků dětí a pobavit se s nimi o jejich školní práci.

Velké kosmické příběhy

Poznávání světa se děje jak v oblasti humanitních, tak i přírodních věd. K tomu slouží mimo jiné tzv. Velké kosmické příběhy, které vzbuzují dětskou představivost a vyvolávají údiv, vděčnost, úctu a produkují další otázky. Jde o příběhy, které prožitkem a spíše symbolicky ukazují na vzájemnou propojenost a souvislost věcí a dějů kolem nás.

Připravené prostředí

K dispozici jsou dětem montessori pomůcky z oblasti matematiky, jazyka a kosmické výchovy. Pomůcky využívají děti po předchozí prezentaci průvodcem nebo jiným spolužákem k individuální práci. Při práci s pomůckou je třeba dodržovat tři hlavní pravidla:

  1. Pomůcku vracím zpět na její místo.
  2. Práci s pomůckou dokončím.
  3. Pracuji tak, abych nerušil ostatní při jejich práci.

Prostředí, v němž děti pracují, nabízí také knihy a encyklopedie, které v dětech rovněž vzbuzují zájem o prozkoumávání všemožných oblastí světa. Výsledky bádání dětí jsou prezentovány ostatním v trojročí. Zpětnou vazbu dostávají děti jak od průvodců, tak od svých spolužáků.

Role učitele – průvodce

Způsob učení dle montessori principů vyžaduje jinou roli učitele, než je v běžná v tradičních základních školách. Učitel je dětem průvodcem na jejich cestě poznávání světa, dává jim zpětnou vazbu, klade vhodné otázky, pomáhá jim v sebehodnocení jejich vlastní práce. Dvakrát ročně se průvodce účastní tzv. konzultace ve třech (žák, rodič, průvodce), jejímž hlavním tématem je způsob učení se daného dítěte a jeho individuální pokroky.

Organizace 1. trojročí v ZŠ Labyrint Lhota

  • V naší škole je na 1. stupni jen jeden vyučovací předmět, čímž je zaručeno přirozené propojování všech vzdělávacích oblastí.
  • Od 8:30 do 11:30 probíhá dopolední pracovní blok, během kterého si děti dělají libovolně přestávky.
  • Po obědové pauze a pobytu venku následuje odpolední blok (do 14:30), který děti tráví aktivitami spíše tvořivějšího charakteru nebo prozkoumávají taje okolní přírody.
  • Doba od 14:30 do 16:00 není nijak strukturovaná, děti si volí činnosti dle vlastních preferencí.

Úlohou výchovy je vyvolávat u dítěte hluboký zájem o vnější jednání, jemuž věnuje všechny možnosti. Máme za úkol poskytovat mu volnost a nezávislost a zároveň v něm budit zájem o činnost, jejímž prostřednictvím bude postupně objevovat realitu. A pro ně je to prostředek, jimž se může osvobodit od dospělého.“ (M. Montessori, Od dětství k dospívání, 2011, s. 25.)