Zápis 2023

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

proběhne 13. a 14. dubna 2023

Zápis se uskuteční následujícím způsobem:

  1. Vyplňte formulář, kterým vyjádříte zájem o účast na zápisu do 1. ročníku ZŠ Labyrint Lhota. K zápisu je možné se přihlásit nejpozději 3. 4. 2023. Bez vyplnění formuláře není možné na zápis přijít.
  2. Na základě vyplněného formuláře vás budeme kontaktovat mailem s bližšími podrobnosti k zápisu a s upřesněním termínu zápisu pro vás a vaše dítě.
  3. Zápis proběhne prezenčně v naší škole. K zápisu přineste vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
  4. U zápisu obdržíte registrační číslo, pod kterým bude dítě zaevidováno.
  5. Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, předložte nejpozději do 31. 5. 2023 Žádost o odklad společně s Doporučením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny) a Prohlášením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Do prvního ročníku ZŠ Labyrint Lhota bude přijímáno 11 dětí v souladu se strategickým záměrem školy. V případě více uchazečů než je maximální kapacita se řídíme těmito preferenčními kritérii:

  • Podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na mateřskou školu: dítě absolvovalo Montessori mateřskou školu (4 body)
  • Posílení rodinných vazeb: dítě má v ZŠ Labyrint Lhota sourozence (3 body)
  • Aktivní zájem o Montessori vzdělání v ZŠ Labyrint Lhota: zákonní zástupci dítěte se zúčastnili vzdělávacích akcí pro veřejnost pořádaných školou (3 body)

V případě shodného bodového hodnocení u více dětí, nelze-li dítě vybrat na základě vyhodnocení kritérií, rozhoduje los.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy pod registračním číslem, které obdrží rodiče mailem.

Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o vzdělávání, které proběhne v červnu.