Bádáme a zkoumáme v ekosystému jedlého lesa

Název projektu: Bádáme a zkoumáme v ekosystému Jedlého lesa

Dotační program: Životní prostředí a EVVO

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Poskytovatel dotace: Statutární město Opava

Předmět projektu: Projekt na navazuje na projekt „Učíme se na poli“. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny pro žáky šest badatelských bloků přímo spjatých a využívajících přírodní podmínky a cykly ekosystému Jedlého lesa včetně badatelského bloku o kompostování. Dva badatelské bloky byly věnovány rostlinám vyskytujícím se v daném ekosystému, další dva bloky se věnovaly bezobratlým živočichům a vztahům mezi nimi. Poslední 2 bloky byly věnovány rozkladným procesům a kompostování – na jedné straně jako přirozeného jevu, jenž je nedílnou součástí cyklu přírody. Na straně druhé jako nutnou ekologickou strategií pro snížení množství komunálního odpadu.