O Labyrintu

Škola rodinného typu

Jsme malá škola (max. 100 dětí v 9 ročnících). Všichni se navzájem známe, důvěřujeme si, pomáháme si a vážíme si jeden druhého. Děti se ve škole učí spoluvytvářet si své prostředí a také za něj být odpovědné. Rodiny (rodiče a často i prarodiče) jsou zapojeny do dění ve škole, spoluvytvářejí některé projekty, slavnosti a podílí se na celkové atmosféře školy.

Jak naplňujeme:

 • děti si s průvodci tykají, oslovují je křestními jmény
 • děti vzděláváme ve věkově smíšených skupinách
 • rodiče v roli dobrovolníků pomáhají při realizaci školních akcí i akcí podporujících školu
 • zároveň se zapojují do vedení kroužků či workshopů pro děti
 • společně pečujeme o školu a zahradu v rámci akce Pomocné ruce
 • děti se podílejí na úklidu svých tříd

Místo všestranného rozvoje

Zkušenosti a dovednosti jsou pro nás stejně významné jako informace a vědomosti. Snažíme se podporovat a rozvíjet sociální i manuální dovednosti, kritické myšlení, logiku, spolupráci, umělecké vyjádření, aj. Vzdělávání může probíhat na zahradě, na louce, v lese, ve městě, ve firmě, nebo na výstavě či v divadle. Děti tak získají mnoho znalostí o fungování našeho světa všemi smysly.

Jak naplňujeme:

 • děti zajišťují provoz školní recepce a starají se o základní provoz budovy
 • aktivně využíváme nabídky programu různých institucí (např. Slezské zemské muzeum, Zimní stadion, Opavská kulturní organizace, VŠB TU Ostrava apod.)
 • úzce spolupracujeme s Mlýnem u vodníka Slámy (www.uslamy.cz)
 • snažíme se o začlenění do dění v obci, pořádáme akce pro spoluobčany ze Lhoty

Svoboda spolu se zodpovědností

Svoboda je spojená s odpovědností za vlastní rozhodnutí, sebe sama i za to, co svým jednáním způsobím. Dáváme možnost všem dětem optimálně rozvíjet své znalosti a dovednosti v době, kdy se o téma nejvíce zajímají. Každý má svou cestu, směr a tempo. Svoboda neznamená bezbřehost a absenci pravidel. Pravidla tvoříme společně s dětmi tak, aby jim děti rozuměly a dávala jim smysl. V případě, že dítě způsobí nějaký problém, necháváme a podporujeme dítě, aby se vyrovnalo s přirozeným důsledkem svého jednání. Svoboda je volný prostor v rámci hranic, které jsou definovány školou, morálními hodnotami a pravidly vyplývajícími z prostředí, ve kterém se pohybujeme. Děti se mohou lišit v tom, kolik svobody a odpovědnosti unesou. Ctíme myšlenku „moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého“.

Jak naplňujeme:

 • děti diskutují, řeší a rozhodují o dění ve škole na školním sněmu
 • děti mají svobodu ve volbě učiva, v plánování práce, ve výběru pracovního místa, ve způsobu učení
 • děti mají možnost volit si aktivity, kterých se zúčastní

Učení v souvislostech

Našim cílem je, aby učení děti bavilo, naplňovalo je, dávalo jim smysl a nabyté poznatky jim pomáhaly lépe pochopit současný svět.

Jak naplňujeme:

 • v ŠVP máme nastaven jen jeden vyučovací předmět na 1. stupni         
 • učivo integrujeme do tematických celků
 • napříč třídami probíhá projektová výuka
 • propojení s přirozeným životem a také koloběhem roku

Úcta a respekt k člověku a přírodě

Aktivitě a činorodosti dáváme přednost před spotřebou. Opravdovosti a osobitosti před konformitou. Vedeme sebe i děti k solidárnímu přístupu ke všemu, co nás obklopuje,  k environmentální i sociální odpovědnosti. Jsme součástí celku na všech úrovních.

Jak naplňujeme:

 • ctíme respekt k osobním zónám, soukromí a zónám pobytu ve škole a třídě
 • ve škole třídíme odpad a snažíme se o minimalizaci tvorby odpadu (bezobalové aktivity)
 • podporujeme děti ke společenské odpovědnosti (zapojení do akce Děti dětem)
 • podněcujeme v dětech pocit, že jsou tvůrci prostředí, ve kterém žijí a nesou za něj zodpovědnost (zapojování děti do úklidu a péče o školu a zahradu)
 • podporujeme děti k vytváření dobrých vztahů s prostředím, ve kterém žijeme (Sousedská slavnost, dny otevřených dveří, péče o okolí školy, zapojování veřejnosti do dění ve škole)

Bezpečné prostředí

Pocitu bezpečí napomáhají definovaná pravidla a hranice. Bezpečné prostředí podporuje děti k odvážným a neotřelým řešením. Odvaha nám umožňuje vyjít z komfortní zóny a překonat své vlastní limity.  

Jak naplňujeme:

 • důvěřujeme si a respektujeme společně vytvořená pravidla
 • všichni průvodci procházejí pravidelně vzděláváním v intuitivní pedagogice aj., která nás inspiruje k formování bezpečného klimatu ve škole

Otevřenost

Jsme otevřeni novým myšlenkám i směrům. Respektujeme odlišnosti. Neodsuzujeme. Otevřeně a pravdivě se informujeme i o nepříjemných věcech.

Jak naplňujeme:

 • pravidelným setkáváním s rodiči vytváříme podmínky pro diskusi, sdílení názorů a pocitů
 • průvodci se pravidelně vzdělávají a sdílejí poznatky
 • preferujeme přímou komunikaci (např. rodič-průvodce, dítě-dítě apod.)