Organizace a úloha školské rady

Školská rada je ze zákona povinně zřizována jako orgán školy umožňující rodičům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Funkční období členů je 3 roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně, na prvním zasedání si zvolí svého předsedu a jednací řád. Předseda pak její zasedání svolává.

Školská rada má tyto pravomoci:

  1. Vyjadřuje se k návrhům školských vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování.
  2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  3. Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.
  4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
  5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  6. Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a podává návrhy na zlepšení hospodaření
  7. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
  8. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství.
  9. Podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.